Skip to main content

Careers Home > Job Search Results > Quality Technician

Quality Technician

Location: Hanoi, Hồ Chí Minh [Sài Gòn], Vietnam
Job ID: R0021736
Date Posted: Sep 28, 2023
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY VIETNAM COMPANY LIMITED
Profession (Job Category): Quality Management
Job Type (Experience Level): Experienced
Job Schedule: Full time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

Kiểm tra vật tư: hoàn thiện thẻ so với bản vẽ cho dây và cách điện
Material Inspection: Validate all QIC items as design drawings: wiring & insulation Kiểm tra quá trình cắt và ghép tôn

Core cutting and stacking process inspection

Kiểm tra quá trình quấn theo thẻ với bản vẽ + kiểm tra ngẫu nhiên một vài kích thước (chiều cao căn dọc, khe thông dầu…)
During winding manufacturing: Validate all QIC items as design drawings. Audit check for some important items such as key strips, oil guides… Kiểm tra khi hoàn thiện bối dây:
Winding & coil assembly inspection

 • Kiểm tra các thông số giữa thẻ và bản vẻ yêu cầu
  Validate all QIC items as design drawings.
 • Tình trạng đầu dây ra
  High attention on checking of windings exit

Kiểm tra quá trình sấy, tanking, chân không và điền dầu

Drying, tanking, vacuum and oil filling inspection.

Kiểm tra quá trình hoàn thiện máy

Final assembly inspection

Trong trường hợp đặc biệt kiểm soát 100% (đo đạc, ngoại quan)
For special cases: all items to be verified: measurement, visual check. Tuân thủ các nội quy công ty, các yêu cầu về liêm chính và an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Comply with company rules, integrity and HSE requirements.

 • Main Targets:
 • 100% thẻ kiểm tra được kiểm soát

100% check cards inspected

Hdhe Không bỏ sót hạng mục kiểm tra mà có thể gây ra lỗi.

 • Không bỏ sót hạng mục kiểm tra mà có thể gây ra lỗi.

No missing inspected items which can cause quality issues

 • Xử lý NCR nhanh chóng, không muộn, không quên

Handle NCRs fast, no overdue, no missing

 • Đảm bảo các hành động cải tiến có hiệu quả

Assure preventive actions are effective

Share: mail